Topic outline

 • General

 • Evaluering af fagmodulkursus 1 - Arbejde og organisation

  Vil du ikke være rar at besvare denne evaluering

  • 1. kursusgang. Tirsdag 9/9 kl.13-15 Velkomst og Intro forelæsning – Fra Taylor til Castells v. Sidsel Grosen Sted: Auditorie 15

   Vi tager den store tur fra Taylor til empowerment og i stor højde passerer vi 'the second industrial divide' og bevæger os mod Manuel Castells forståelse af arbejdet i the Network society, mens centrale problemstillinger som arbejdsorganisering, teknologi, faglighed, køn, mening i arbejdet og meget mere berøres.

   Litteratur: • Jacobsen, Michael Hviid & Jens Tonboe (2004): ’Introduktion’ i Arbejdssamfundet- den beslaglagte tid og den splittede identitet. Hans Reitzels Forlag. København. Pp. 11-26. • Hvid, Helge (2006): Kapitel 2: Arbejde og bæredygtighed i historisk perspektiv – frihed og tvang, nødvendighed og bæredygtighed. Frydenlund. København. Pp. 41-61.

  • 2. kursusgang. Tirsdag 16/9 kl. 13-15 Ledelse af den menneskelige ressource. Nye organisationsformer – Projektorganisering og selvledelse v. Annette Kamp Sted: Auditorie 15

   Vi ser på hvordan ideer om ledelse af de menneskelige ressourcer udvikles fra Hawthorne studierne, Human relations til Human Ressource Management. Med udgangspunkt i Boltanski & Chiapello’s analyse af projekt-kapitalismens ’nye ånd’ diskuteres konsekvenser af nye organisationsformer, der i højere grad involverer medarbejderne mere direkte i ledelse og organisering af arbejdsprocessen. Der diskuteres konsekvenserne af projektorganisering og selvledelse. Hvordan kan vi anskue fordele og ulemper for medarbejderne ved disse tiltag?

   Litteratur:

   • Boltanski, Luc & Eve Chiapello (2005): The New Spirit of Capitalism, International Journal of Politics, Culture, and Society, vol. 18, no. 3-4, p. 161-188.

   • Hodgson (2005) Project work. The legacy of bureaucratic control in the postbureaucratic organization. Organization, 11 (1) 81-100

  • 3. kursusgang. Tirsdag 23/9 kl. 13-15 Det senmoderne arbejde - Grænseløshed og Fleksibilitet v. Henrik Lund Sted: Auditorie 15

   Forelæsningen præsenterer teoretiske forståelse af arbejdets flexibilisering og diskuterer begrebet om det grænseløse arbejde med udgangspunkt i bl.a. Richard Sennett og Zygmund Baumann. Vi vil desuden diskutere sammenhængen mellem køn, grænseløshed og flexibilisering og se på konkrete konsekvenser af udviklingen med eksempel i FTF-grupperne (sygeplejerske, politifolk, bankfolk, socialrådgivere, pædagoger og andre).

   Litteratur: Lund, Henrik m.fl. 2008. Fleksibilitet på godt og ondt. FTF Dokumentation nr. 7- juni 2008 Kan også hentes på: http://www.ftf.dk/fileadmin/Bruger_filbibliotek/Arbejdsmarked/Beskaeftigelse/Fleksibilitet.Samletversion.3.pdf

  • 4. kursusgang. Tirsdag 30/9 kl. 13-15 HRM mellem teori og praksis, v. HR og Administrationschef i Roskilde Festival Gruppen Hans Christian Nielsen Sted: Auditorie 15

   HRM er en tværfaglig praksis, som berører næsten alle vi der er i arbejde plus de der er udsat for den aktive arbejdsmarkedspolitiks aktiverende foranstaltninger. HRM indeholder en modsætning mellem utilitaristisk ressourceudnyttelse (de menneskelige ressourcer skal udnyttes optimalt men henblik på virksomhedens økonomiske resultat) og behovsrelateret udvikling (værdier, fællesskaber, kultur og kompetencer skal udvikles). Hvordan håndteres det i praksis. Oplæg og diskussion ved RUCs tidligere HR chef, nu HR og Administrationschef i Roskilde Festival Gruppen.

   Litteratur: • Hasslebo, Gitte. 2004. Indledning i Relationer i organisationer – en verden til forskel. Psykologisk Forlag. • Larsen, Henrik Holt. 2005. Kapitel 1: Hvis HRM er svaret… – hvad var så spørgsmålet? I Human Ressource Management: Licence to Work: Arbejdslivets tryllestøv eller håndjern? Valmuen. Holte

  • 5. kursusgang. Tirsdag 7/10 kl. 13-15 Organisationsteorier – en rejse gennem et broget landskab v. Annette Kamp Sted: hus 6.2, lokale 007

   Organisationen er en ramme som arbejdslivet udfolder sig i. Organisationsteorierne er mange. Det er et felt som har suget inspiration fra sociologi, humanistiske videnskaber og endog biologien og ingeniørkunsten. I denne kursusgang gives et overblik over organisationsteorien, vi føres fra mekaniske modeller til poststrukturelle forståelser af flow og forandring. Vi går i dybden med nyinstitutionel teori, og diskuterer eksempler på hvordan denne organisationsteori genererer nye indsigter.

   Litteratur:
   Jaffee, D. (2001). Organization theory. Tension and change. New York, McCraw-Hill International Editions. pp 1-19
   Mac, Anita (2005). Institutionelle teorier indenfor sociologi. I Klaus Nielsen (red.): Institutionel teori – En tværfaglig introduktion. Frederiksberg, Roskilde Universitetsforlag. s. 65-92
   Kamp, A & P Hagedorn-Rasmussen (2004). Diversity Management in a Danish Context. Economic and Industrial Democracy, vol. 25, no. 4, side 525-554.
   Røvik, K.A. (2000) Moderne Organisasjoner. Trender i organisasjonstenkningen ved tusenårsskiftet. Oslo, Fagbokforlaget, side 13-30
  • 6. kursusgang. Tirsdag 14/10 kl. 13-15 Ideer på rejse – Populære ledelseskoncepter som forandringsagenter v. Sidsel Grosen Sted:hus 6.2, lokale 007

   Ideer om hvordan organisation og arbejde skal transformeres for at bringe virksomheden på ’the competitive edge’ leveres i dag af internationale konsulentvirksomheder og har karakter af globale modebølger. Forandring er blevet en vare. Et eksempel er Lean, som har været anvendt i den offentlige sektor i de seneste år. Meget af dagens undervisning har form af en workshop, hvor de studerende ud fra en case diskuterer koncepter som katalysatorer for forandring, og diskuterer de udviklinger som sættes i gang ud fra en case.

   Litteratur: • Grosen, Sidsel Lond (2009): IT, arbejde og køn i anvendelse – samproduktion i det kvindedominerede administrative arbejde. Ph.d.-afhandling, Institut for Miljø, samfund og rumlig forandring, Roskilde Universitet. Roskilde. pp. 151-152 og 170-200. Litteraturen til kursusgang 6 (anden del af dobbeltgang) forudsættes også læst før deltagelse i kursusgangen.

  • 7. kursusgang. Tirsdag 21/10 kl. 13-15 Skandinavisk arbejdslivsforskning, deltagelse og demokratisering v. Klaus T. Nielsen Sted: hus 6.2, lokale 007

   Deltagelse og demokratisering har været nøgleord i dansk og skandinavisk arbejdslivsforskning. Arbejdet er en vigtig arena for formning af vores eget liv og vores fælles liv. Denne kursusgang vil præsentere den sociotekniske tradition, som har været bærende for en stor del af den danske og skandinaviske arbejdslivsforskning, og diskuterede begreber om deltagelse og demokrati. Dette vil blive holdt op mod andre aktuelle tilgange til empowerment og indflydelse.

   Litteratur: Abrahamsson & Jan Johansson (2013). One Hundred Years of Inertia – An Exposé of the Concept of the Psychosocial Work Environment in Swedish Policy and Research, Nordic journal of working life studies, Vol 3 No 1 2013 Sørensen, Ole Henning, Peter Hasle, Rikke Rønne Hesselholt og Kasper Herbøl (2012). Nordiske forskningsperspektiver på arbejdsmiljø – Mening, indflydelse og samarbejde i TemaNord 2012:525

  • 8. kursusgang. Tirsdag 28/10 kl. 13-15 Arbejdsliv i et læringsperspektiv v. Christian Helms Jørgensen Sted: hus 6.2, lokale 007

   En stor del af de kompetencer vi anvender i arbejdslivet, lærer vi ved at deltage i en praksis - det vil sige gennem læreprocesser udenfor det formelle uddannelsessystem. I denne kursusgang ser vi på forskellige teorier om læring og kompetenceudvikling knyttet til arbejdslivet. Desuden introduceres der til begreber om hvordan arbejdspladser kan forstås som læringsmiljøer og hvordan forandringsprocesser i arbejdslivet kan forstås som læreprocesser.

   Litteratur:

   • Helms Jørgensen, C. (2012) ’Læring i arbejdslivet - Arbejdslivets pædagogik. I Klassisk og moderne pædagogisk teori’, Østergaard Andersen, P. og Ellegaard, T. København. Hans Reitzels Forlag
  • 9. kursusgang. Tirsdag 4/11 kl. 13-15 Simulations workshop v. Sidsel Lond Grosen Sted: hus 6.2, lokale 007

   I workshoppen leges med simulering af problematikker i relation til organisering af arbejde og diskuteres brugbarhed og erfaringer. Form og indhold afhænger af holdstørrelse. Litteratur: Der kan være supplerende litteratur til kursusgangen. Tjek moodle.
  • 10. kursusgang. Tirsdag 11/11 kl. 13-15 Udstødning og marginalisering i arbejdslivet v. Sidsel Grosen Sted: hus 6.2, lokale 007

   Usikre og midlertidige jobs er en central problematik i det globaliserede arbejdsliv. Det drejer sig ofte om dead-end jobs som ikke giver muligheder for kvalificering; om ’små jobs’, hvor arbejdslivet må stykkes sammen af flere småjobs for at få økonomien til at slå til. Men også om mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i tilskudsjobs, flexjobs eller uden arbejde. I denne kursusgang ser vi på marginaliseringens årsager i det moderne arbejdsliv, vi vil se på konkrete politikker og teknikker, præsentere en forståelse af de dynamikker der virker samt diskutere perspektiver for at udvikle et inkluderende arbejdsliv. Vi skal denne kursusgang også samle op på kursusforløbet og I får mulighed for at komme med forslag til forbedringer.

   Litteratur:

   Standing, Guy. (2011). The Precariat – The New Dangerous Class. Kapitel 1, pp. 1-25. Bloomsbury Academic. London. Hele bogen forefindes på: http://site.ebrary.com/lib/rubruc/docDetail.action?docID=10486726

   Olofsdotter, Gunilla. (2012). ”The Staircase Model” – Labor Control of Temporary Agency Workers in a Swedish Call Center. Nordic journal of working life studies, Vol 2 No 1 2012

  • Ressourcer